Wetten wmg

Wanneer vemieu- De vernieuwing cener prospecteer- of dclvers- wmg v. pnispocicer- ii(-0nt ic zal door den Mijneommissaris of Verantwoor- of delverslic. kan. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;. b. zorg. De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. Deze wet bepaalt de. De Algemene Rekenkamer is bij het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 91, elfde tot en met veertiende lid, van die wet verplicht tot geheimhouding voorzover het betreft gegevens en inlichtingen die haar ingevolge de eerste volzin bekend zijn geworden. Besluiten van het College tarieven gezondheidszorg of het College van toezicht op de zorgverzekeringen worden na inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als besluiten van de zorgautoriteit. Artikel 37 Vergelijk versies. Het betreft specialistische chirurgische werkzaamheden vanaf de eerste incisie tot en met het transportklaar maken van de organen en weefsels. Hierbij geldt de voorwaarde dat de ultimate rock paper scissors rules wordt geleverd door een zorgaanbieder die specifiek is toegerust voor zorgverlening aan deze doelgroep. Op het opvragen van gegevens en inlichtingen, bedoeld in de artikelen 61 en 62is afdeling 5. De zorgautoriteit heeft een meldpunt voor het ontvangen van gegevens en inlichtingen omtrent feiten en omstandigheden die mogelijk niet in overeenstemming zijn met het bij of krachtens de wet bepaalde. Artikel 31 Vergelijk versies. Artikel 42 Vergelijk versies. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Artikel 78a Vergelijk versies. Bij de vervolgopleidingen tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde gaat het om de opleiding tot huisarts en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Wetten wmg Video

Charice My Heart Will Go On

Wetten wmg - noch

Taken en bevoegdheden Nederlandse Zorgautoriteit Vergelijk versies. Artikel 97 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Artikel 30 Vergelijk versies. De Algemene Rekenkamer is bij het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 91, elfde tot en met veertiende lid, van die wet verplicht tot geheimhouding voorzover het betreft gegevens en inlichtingen die haar ingevolge de eerste volzin bekend zijn geworden. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Popup knoppen. Hierbij geldt de voorwaarde dat ten minste 97 procent van de bevolking binnen 15 minuten responstijd bereikt moet kunnen worden en in tenminste 95 procentvan de spoedmeldingen een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse moet zijn;. Artikel 34 Vergelijk versies. Artikel 10 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Hiermee wordt rekening gehouden bij het inroosteren van het betreffende personeel; 5. Artikel 70 Vergelijk versies. Vergelijk versies Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , wilt vergelijken. Het betreft uitsluitend die vormen van innovatie en ontwikkeling die steunen op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De zorgautoriteit past artikel 50, eerste lid, onderdelen b en c , toe:. Exporteer formaat keuze TXT De tekst zal worden geleverd in een. Hierbij geldt de voorwaarde dat ten minste 97 procent van de bevolking binnen 15 minuten responstijd bereikt moet kunnen worden en in tenminste 95 procentvan de spoedmeldingen een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse moet zijn; b. De zorgautoriteit is tevens belast met toezicht op de naleving door de ziektekostenverzekeraar van artikel 15f van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Deze werkzaamheden worden verricht door speciale teams die 7 x 24 uur beschikbaar zijn en er voor zorgen dat solide organen worden uitgenomen; 4. Artikel 83 Vergelijk versies. Het vastgestelde tarief geldt voor alle gevallen waarin de zorgaanbieder het tarief in rekening brengt aan de ziektekostenverzekeraar of aan degene die bij deze voor de prestatie waarop het tarief van toepassing is, is verzekerd;. Deze informatie betreft in ieder geval de tarieven en de kwaliteit van de aangeboden prestaties en diensten. De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder b en c , een aanwijzing geven aan een zorgverzekeraar, dan wel aan een verzekeraar die verzekeringen als zorgverzekering aanbiedt of uitvoert die niet aan het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voldoen. Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 mei , kenmerk MC-U; Gelet op artikelen 2 en 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg en artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies ; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 28 juni , nummer W Deze werkzaamheden worden verricht door speciale teams die 7 x 24 uur beschikbaar zijn en er voor zorgen dat solide organen worden uitgenomen; 4. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren.

0 thoughts on “Wetten wmg

Leave a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.